Karta Olsztyniaka

Serwus! 👋 Kto już Kartę Olsztyniaka ma? 😍 Kto ma, ten pieczątki zbiera i nieodpłatny posiłek odbiera! 😃😋🧡 Jak to dokładnie działa?

🎫 Obywatelka lub Obywatel robi zamówienie w Olsztyniaku o wartości powyżej 20 zł i dostaje Kartę Olsztyniaka oraz pierwszą pieczątkę.*

🍽️ Zbiera kolejne pieczątki – każda za zamówienie o wartości powyżej 20 zł.*

🥘☕🍰 Po zebraniu 🔟 pieczątek wymienia zapełnioną Kartę Olsztyniaka na darmowe danie o wartości do 30 zł lub rabat w wysokości 30 zł od zamówienia, którego wartość przekracza tę kwotę.

😋 Cieszy się i je ze smakiem. I znów się cieszy, bo zbiera pieczątki na kolejnej Karcie Olsztyniaka. 🤩

Regulamin akcji znajdzie poniżej.

*Nie dotyczy zamówień na dowóz i donos.

Regulamin akcji:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady działania Akcji Karta Olsztyniaka dla Klientów punktu usługowego Grupy CDS Bar Mleczny Olsztyniak.
 2. Organizatorem Akcji Karta Olsztyniaka jest Grupa CDS z siedzibą w Morlinach, ul. Morliny 15, 14-100 Morliny.

II. CEL AKCJI KARTA OLSZTYNIAKA

Akcja Karta Olsztyniaka ma na celu wsparcie sprzedaży oraz aktywizację Klientów punktów Grupy CDS.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Akcji Karta Olsztyniaka może być osoba fizyczna, pełnoletnia i niepełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
 2. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin.
 3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Warunkiem rozpoczęcia uczestnictwa w Akcji Karta Olsztyniaka jest odebranie Karty
  Olsztyniaka w siedzibie punktu Bar Mleczny Olsztyniak, w Olsztynie, przy ulicy 11-go listopada 5, wymienionym w Regulaminie.

IV. ZASADY AKCJI

 1. Aby rozpocząć uczestnictwo w Akcji Karta Olsztyniaka należy dokonać w lokalu zamówienia na kwotę minimum 20 zł i odebrać Kartę Olsztyniaka Akcja nie dotyczy zamówień z dowozem.
 2. Każdy Klient, który dokona zamówienia w punkcie Bar Mleczny Olsztyniak na kwotę minimum 20 zł, otrzyma pieczątkę na swojej Karcie Olsztyniaka.
 3. Za jedno zamówienie na kwotę minimum 20 zł należy się jedna pieczątka.
 4. Klient otrzymuje pieczątkę wyłącznie w kasie, w momencie dokonania płatności za zamówienie.
 5. Po zebraniu przez Klienta 10 pieczątek Klientowi przysługuje darmowe danie o wartości do 30 zł lub rabat 30 zł do zamówienia o wartości przekraczającej 30 zł do zrealizowania w punkcie Bar Mleczny Olsztyniak.

V. REKLAMACJE

 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Akcją Karta Olsztyniaka Uczestnik powinien informować Organizatora.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez podany e-mail lub telefon.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail: cds.morliny@gmail.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Akcji Karta Olsztyniaka, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego