REGULAMIN KONKURSU
„List do Mikołaja”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany „Regulaminem” określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej przeprowadzanej pod nazwą „List do Mikołaja”, dalej zwanej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Centrum Dobrego Smaku S.C. Ewa Grynkiewicz-Tarnowska Marcin Grynkiewicz, Morliny 15, 14-100 Ostróda, NIP 7412135492, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Celem Konkursu jest zaangażowanie Klientów i znalezienie ciekawych odpowiedzi na zadanie: „Napisz w komentarzu list do Mikołaja. Czy wyrobiliście 200% normy? Będą prezenty czy… rózga?”
 4. Konkurs odbywać się będzie w okresie od 13.12.2023 r. do 20.12.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21.12.2023 r.
 5. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https://kortowiak.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.

§ 2 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą wziąć udział tylko pełnoletnie osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik”).
 2. Warunkiem przystąpienia do udziału w konkursie przez Uczestnika jest napisanie odpowiedzi na zadanie: „Napisz w komentarzu list do Mikołaja. Czy wyrobiliście 200% normy? Będą prezenty czy… rózga?” i zamieszczenie jej w komentarzu pod postem na fanpage’u https://www.facebook.com/kortowiakbarmleczny w terminie do 20.12.2023 r.
 3. Odpowiedź musi być napisana przez Uczestnika i nie może naruszać praw innych osób.
 4. Dnia 21.12.2023 r. wyłonione zostaną 3 zwycięskie odpowiedzi, a ich autorzy zostaną ogłoszeni w osobnym poście na fanpage’u Baru Mlecznego Olsztyniak: https://www.facebook.com/kortowiakbarmleczny.
 5. Każdej z trzech zwycięskich osób zostanie podarowany zestaw: czapka Baru Mlecznego Olsztyniak, torba Baru Mlecznego Olsztyniak oraz 2 bony na zestaw obiadowy do jednorazowego wykorzystania do 31.01.2024. Szczegóły dotyczące odbioru nagrody należy ustalić z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na Facebooku.
 6. Odpowiedzi biorące udział w Konkursie mogą zostać wykorzystane do promocji Baru Mlecznego Olsztyniak na oficjalnym fanpage’u https://www.facebook.com/kortowiakbarmleczny na Facebooku, Instagramie Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie odpowiedzi na tym polu.

§ 3 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora do 14 dni od wzięcia udziału w Konkursie i opatrzone dopiskiem „Reklamacja – Konkurs”. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Odpowiedź na złożoną reklamację oraz o formie jej rozpatrzenia, nastąpi w formie pisemnej na adres podany przez Uczestnika.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego Konkursu w każdym czasie.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz wyraża zgodę na warunki Konkursu w nich określone.
 3. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich pod adresem internetowym: https://kortowiak.pl/
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.